Univerzita Karlova patří v téměř třech desítkách oborů mezi nejlepší světová pracoviště

24.07.2018 14:12

Ukázaly to výsledky žebříčku Global Ranking of Academic Subjects, který patří pod jedno z nejprestižnějších mezinárodních srovnání vysokých škol, Academic Ranking of World Universities.

Žebříček Global Ranking of Academic Subjects v současné době nabízí nejrozsáhlejší mezinárodní srovnání úrovně vědních oborů na jednotlivých vysokých školách. V letošním roce bylo hodnoceno celkem padesát čtyři oborů, tj. o dva více, než tomu bylo v loňském roce, a to v pěti širších oborových skupinách, jimiž jsou inženýrské a společenskovědní obory, lékařské vědy, přírodní vědy a vědy o živé přírodě.

Úroveň oboru na jednotlivých vysokých školách je poměřována na základě počtu článků v odborných časopisech, jejich citovanosti ve srovnání se světovým průměrem, podílu mezinárodní publikační spolupráce, počtu publikací v nejvýznamnějších oborových časopisech, resp. v případě informatiky příspěvků na nejprestižnějších konferencích, a ve dvaceti dvou oborech také podle počtu zaměstnanců, kteří byli za svou práci oceněni některou z prestižních cen, jako jsou například Fieldsova medaile v matematice či Wolfova cena v chemii.

Celkem byla takto posuzována vědecká a výzkumná činnost více než čtyř tisíc vysokých škol z celého světa, hodnoceny pak byly ty z nich, které splnily podmínku minimálního počtu publikací za léta 2012-2016. Pro jednotlivé obory byly dle jejich velikosti zveřejněny výsledky padesáti až pěti set nejlepších škol. Napříč obory se v žebříčku objevuje více než tisíc šest set škol z osmdesáti tří zemí.

Univerzita Karlova se v letošním vydání žebříčku objevuje mezi nejlepšími v celkem dvaceti devíti oborech, což představuje o devět oborů více oproti loňskému roku, což je dáno částečně i tím, že v některých z nich došlo k úpravě váhy hodnotících kritérií. Vedle věd o atmosféře, které byly do srovnání zařazeny nově, se jedná například o obory jako jsou: biotechnologie, nanovědy a nanotechnologie, medicínská technika a zobrazovací metody v lékařství, politické vědy, sociologie či statistika.

Do první stovky nejlepších světových vysokých škol Univerzita Karlova patří ve fyzice a v ekonomii, v dalších dvanácti oborech náležejí její pracoviště mezi prvních dvě stě vysokých škol, a to například v klinické medicíně, vědách o Zemi, ekologii, geografii, matematice, farmacii či sociologii. S výjimkou humanitních a uměnovědných disciplín, kde toto srovnání neprobíhá, tak dosahuje vynikajících výsledků napříč všemi oborovými skupinami.
Spolu s Univerzitou Karlovou se ve výsledcích žebříčku objevuje dalších dvanáct domácích institucí, což znamená, že Českou republiku zde reprezentuje polovina veřejných vysokých škol. Výrazně je zastoupena zejména Masarykova univerzita, a to ve čtrnácti oborech, vynikajících výsledků dosáhly i další školy, mezi nejlepšími dvěma sty pracovišti se alespoň v jednom oboru nacházejí i České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Kompletní výsledky jsou dostupné zde.

Zdroj: www.cuni.cz/

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode