Určete si priority a střídejte práci s přestávkami

11.09.2014 21:41

Rozhovor s prezidentkou České marketingové společnosti Doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D.,

Jak se daří ČMS plnit své vytyčené cíle a naplňovat své poslání? Na jaký úspěšný projekt z poslední doby jste pyšná?

Platí, že pokud neznáme přístav, ke kterému plujeme, žádný vítr není ten správný. ČMS má své cíle jasně stanovené a průběžně je naplňuje. Reaguje na aktuální potřeby společnosti, dané novými trendy spojenými s globalizací, novými technologiemi a změnou vztahu k náročnému a sofistikovanému zákazníkovi dneška. Změny, které sebou nesou také nároky na větší společenskou odpovědnost firem, která se postupně stává i konkurenční výhodou. Doporučuji 3. číslo našeho časopisu Marketing a komunikace, který se etice podnikání a společenské odpovědnosti firem věnuje a který vychází koncem září.

Pyšná jsem na náš projekt soutěže MARKETÉR ROKU, který se dostává už do 10. ročníku. Věřím, že se soutěži daří naplňovat svůj její „programové prohlášení“ a zprostředkovat aktuální marketingové poznatky a významné počiny nejen členům společnosti, ale i širší odborné veřejnosti. Také přispět k tomu, aby marketing nebyl považován „za sprosté slovo“, aby byl chápán jako filozofie podnikání  i konkrétní nástroj řízení. Soutěž také upozorňuje na významné osobnosti a oceňuje marketingové výkony a výsledky. V současné době to je hlavně inovativní komplexní řešení daného problému a samozřejmě i ekonomická stránka projektu. Tedy to, co přináší firmě i zákazníkovi. Já vidím smysl soutěže i v ocenění toho pozitivního, co se v marketingu událo. A to ve světě negací a katastrof, ve kterém žijeme, není tak málo.

K dosažení úspěchu je nutné odhodlání, energie, čas, know-how. Co ještě je podle vás důležité pro úspěšnou realizaci projektu?

Stanovení jasného cíle je základní předpoklad. Stále platí jednoduchá pomůcka k tomu, jaký má cíl být - S.M.A.R.T., tedy : S - Specific (konkrétní) M - Measurable (měřitelný) A- Achievable (dosažitelný) R - Relevant (relevantní, smysluplný) a T - Time-bound (termínovaný). Určitě se nám bude hodit i pevná vůle realizaci rozhodnutí. Neměli bychom se zaleknout překážek, ale spíše se snažit z nich udělat splnitelné úkoly. Odpovídající osobnostní vlastnosti, které nám k tomu pomohou, zmíníme dále.

Existuje podle vás studium či nějaký druh vzdělávání, který absolventům pomůže při založení a rozjezdu firmy?

Všechny typy vzdělávání, které dokážou motivovat a iniciovat to podstatné, tj. přijít na ten správný nápad (či podnikatelský záměr), naučit jak získat potřebné údaje (včetně rad zkušenějších, průzkumu trhu atd.), a posilují ty osobnostní vlastnosti, které jsou pro podnikání nezbytné, jsou využitelné.

Dokáže vzdělávací instituce prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a tréningů zaškolit, vzdělat a vycvičit manažera takovým způsobem, aby nové vzdělání přineslo firmě ovoce ve formě vyšších zisků anebo splněných cílů?

Systém splňující tyto požadavky musí být založen na spolupráci všech partnerů, zejména zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích institucí. Vzdělávání v dospělosti je důležitou a rychlou cestou k získání potřebné kvalifikace. Říci obecně, co dokáže vzdělávací instituce dle mého názoru, není možné. Jak která, jak v kterém případě. Některé výsledky nejdou vyčíslit, a přesto jsou pro další působení podstatné. Teoreticky můžeme vycházet ze stanovených principů  vzdělávacích programů, které vycházejí z nutnosti navázat vzdělávací obsah na jeho uplatnění v praktickém životě a akcentují i potřebu celoživotního vzdělávání. Ale konkrétní zaměření musí odpovídat požadavkům a potřebám konkrétních posluchačů, prostě „ušít na míru“ konkrétní firmě.

Prozraďte, prosím, jeden konkrétní návod, trik či radu ověřenou z praxe, která Vám pomáhá šetřit čas anebo jiným způsobem zvyšuje Váš pracovní výkon.

Někdy to vypadá tak, že nemáme čas proto, že jsme nenašli čas na to, abychom si čas zorganizovali. Jsme nervózní, protože „nestíháme“ a děláme několik věcí současně a tím vlastně žádnou pořádně. Jak může působit manažer, který při jednání s vámi vyřizuje několik telefonických rozhovorů, přehrabuje se v papírech na svém stole a případně si ještě k tomu ukousne z nějaké fastfoodové stravy. V literatuře vážné i nevážné se setkáváme tu s deseti padesáti i sto padesáti radami jak šetřit čas. Mám chuť napsat tím, že je nebudeme číst, ale v některých určitou inspiraci najdeme. V podstatě jde o to určit si priority, koncentrovat se na aktuální činnost a střídat práci s přestávkami. A pokud se nám podaří, že děláme práci, kterou máme rádi a těšíme se na ni, pak je to „bonus navíc“.

Jaké jsou podle vás ideální vlastnosti manažera, který dokáže efektivně řídit svůj tým?

Pro to, abychom působili profesionálním dojmem jsou obvykle uváděny vlastnosti jako je kompetentnost, sebedůvěra, důvěryhodnost, důslednost a sebekontrola. Základní vlastnosti jsou také obsaženy v každém písmenu anglického slova LEADER:

  • Lead – vést, vůdci stanovují cíl a vedou k němu ostatní
  • Enable – uchopovat, zmocňovat se problému, umožňovat i ostatním dosáhnout jejich cílů.
  • Articulate – vyjasňovat (vizi), komunikovat ji ostatním, tak aby je motivovat k následování.
  • Decide – rozhodnout, umět se rozhodnout pro určitou možnost odpovídající cíli.
  • Encourage – povzbuzovat ostatní, ukázat jim směr, umožnit  učení.

Z toho můžeme vycházet, ale jednotný, obecně platný seznam vlastností manažera, který by zaručoval úspěch, dle mého názoru neexistuje. Manažer se dostává do různých situací, pracuje s kolektivem lidí, kteří vyžadují odlišný přístup. Takže jakékoliv schéma či stereotyp spíše škodí, je nutné reagovat na konkrétní problém.

Jaký druh manažerského vzdělávání považujete vy osobně za přínosný?

Dle mých zkušeností je důležité spojení s praxí, návaznost teoretických poznatků a praktických dovedností, schopnost aplikovat teorii do konkrétní praxe. Ale upozorňuji, že je to vzdáleno představě některých studentů, že teorie je zcela zbytečná a že „chtějí jen praxi“. To potom nemají co aplikovat. Již Seneca řekl, že „Je třeba se i učit i v praxi uplatňovat to, co ses naučil“.

Plánuje ČMS nějaký typ profesního manažerského vzdělávání?

Česká marketingová společnost, podobně jako jiná profesní sdružení, se snaží chránit profesionalitu a etiku výkonu určité profese a dále je rozvíjet. Projekt certifikace marketingových specialistů si klade náročné a dlouhodobé cíle. Chce garantovat odbornou a etickou stránku profesionality marketingových specialistů a současně rozvíjet marketing a zvyšovat jeho prestiž. Systém certifikací nesupluje marketingové vzdělání dosažené v systému školských nebo mimoškolských vzdělávacích institucí, ale potvrzuje profesionalitu dosaženou v praxi. Marketéři mohou užívat profesní označení: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.

Certifikaci je možné získat v oborech:

  • marketingový manažer
  • specialista pro marketing na tuzemském trhu
  • specialista pro marketing na mezinárodním trhu
  • marketingový poradce
  • lektor pro marketing

Více najdete na www.cms-cma.cz

Na závěr jednu moudrost, která platí již staletí.

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné." Konfucius.

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

prezidentka České marketingové společnosti - www.cms-cma.cz

Děkuji za rozhovor

Jan Vavřička

Zpět

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode