Doktorské studium PhD pro časově zaneprázdněné manažery a manažerky

Interactive Online PhD studium pro časově zaneprázdněné manažery a manažerky v ČR

Interactive Online PhD

Chcete získat manažerské profesní doktorské vzdělání? Doktorský studijní program Doctor of Philosophy (PhD) na akreditované LIGS University představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen všem, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti v různých oborech a oblastech a chtějí poznat a vědecko-výzkumnými metodami zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené odbornosti. Studium PhD probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele interactive online formou, která výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání a zohledňuje časové možnosti účastníků.

Studujte, kdy můžete vy a ne kdy chce škola!

Odborné semináře, praktické workshopy zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných seminářů a praktických workshopů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit osobně (školící prostory LIGS University - Dobrovského 40, Praha 7 - Holešovice) či online formou (tzv. webinář). Praktické workshopy slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Cílem odborných seminářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Semináře i workshopy jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Doktorský studijní program PhD je poskytován v českém, slovenském, anglickém nebo ruském jazyce ve vybrané specializaci. Je také možnost vybrat si pro jednotlivé předměty různé jazyky a absolvovat tak program Interactive Online PhD v kombinaci nabízených jazyků. Studium je poskytováno a zajišťováno akreditovanou americkou LIGS University, která úspěšným absolventům vydává diplom.

Studium Interactive Online PhD můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program "Interactive Online PhD" můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia PhD (Doctor of Philosophy)

 • Délka programu: standardně 2 - 3 roky, resp. individuálně
 • Jazyk programu: český, slovenský, anglický a ruský jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma vzdělávání: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia PhD: kdykoliv v průběhu roku
 • Program PhD je určen: absolventům druhého stupně vysokých škol (Mgr. nebo Ing. či jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc), vzhledem k charakteru programu není požadována manažerská praxe.
 • Získaný titul: PhD (Doctor of Philosophy)
 • Možnost splátek: aktuální ceník vám zašleme obratem.

Výhody studia Interactive Online PhD

 • Výběr specializace – možnost vybrat si z více specializací.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině, slovenštině, angličtiněa ruštině či v jejich kombinacích.
 • Flexibilita – zahájení programu kdykoliv v průběhu roku.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu PhD studia doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o studiu Interactive Online PhD

 • naučíte se lépe pochopit prostředí, ve kterém působíte, či které vás zajímá do většího detailu,
 • ovládnete nejrůznější vědecko-výzkumné oblasti, naučíte se formulovat hypotézy pro vybranou oblast a ty potvrzovat či vyvracet, budete schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití, výhody a limity,
 • vybudujete si kritické myšlení, techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost ve zkoumané oblasti
 • naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací, efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to jak v mluvené tak v písemné formě,
 • výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření v řešené oblasti,
 • posílíte své profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů.

Struktura doktorského programu IO PhD:

Během celého vzdělávacího programu Interactive Online PhD každý účastník absolvuje celkem 12 předmětů: 3 předměty specializace (dle výběru účastníka programu), 3 předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka programu, nesmí se shodovat s předměty zvolené specializace) a 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (shodné pro všechny účastníky).

Specializace programu Interactive Online PhD (účastník si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje tři předměty):

Specializace Management Specializace Marketing
Management Global Marketing
Strategic Management Marketing Communication
Project Management Managed Communication with the Media
Specializace Finance Specializace HR Management
Financial Management HR Management
Risk Management Planning and Development of Human Resources
Financial Reporting and Analysis Recruitment and Selection
Specializace Natural Resources Management Specializace Forestry
Renewable Natural Resources World Forestry
Global Sourcing of Raw Wood Material World Game Management
Comprehensive Utilization of Forest Biomass Forest Certification
Specializace Natural Protection Management
Nature and Landscape Protection
Protecting the Environment
Air and Water Protection

Volitelný modul studijního programu Interactive Online PhD (účastník si volí 3 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty zvolené specializace):

 • Management
 • Strategic Management
 • Project Management
 • Process Management
 • Financial Management
 • Risk Management
 • Financial Markets and Investments
 • Financial Reporting and Analysis
 • Managerial Accounting
 • Strategic Management of Sales
 • E-Commerce
 • HR Management
 • Planning and Development of HR
 • Recruitment and Selection
 • Managed Communication with the Media
 • Global Marketing
 • The Internet as part of the Marketing Communication Strategy
 • Strategy and Tactics of a Spokesperson
 • Marketing Communication
 • World Forestry
 • World Game Management
 • Forest Certification
 • Renewable Natural Resources
 • Global Sourcing of Raw Wood Material
 • Comprehensive Utilization of Forest Biomass
 • Nature and Landscape Protection
 • Protecting the Environment

Vědecko-výzkumný modul (shodný pro všechny účastníky):

 1. Projekt I. - Metodologie a návrh
 2. Projekt II. - Přehled literatury a teoretický základ
 3. Projekt III. - Metodologie psaní
 4. Projekt IV. - Průzkum a analýza dat
 5. Projekt V. - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Publikační činnost

V průběhu programu Interactive Online DBA student publikuje min. čtyři odborné články, které by měly souviset s disertační prací a zvolenou specializací.

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online PhD

 • znalost zvoleného jazyka výuky
 • VŠ vzdělání 2. stupně (Mgr.; Ing. nebo jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc),
 • předpoklad pro samostatnou odbornou práci.

Dokumenty potřebné ke studiu PhD:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • návrh a osnova disertační práce (po konzultaci s LIGS University),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem při manažerském studiu je Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh studia Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy)

Zahájit manažerské vzdělávání je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Program probíhá pod vedením školitele Interactive Online formou. Studijní povinnosti účastníka programu Interactive Online PhD jsou rozděleny na povinné a doporučené:

Povinné aktivity v rámci studia PhD:

 • zpracování seminárních prací a složení e-learningového testu ze všech předmětů zvolené specializace a volitelného modulu,
 • absolvování Vědecko-výzkumného modulu,
 • individuální nastudování teoretického základu,
 • publikační činnost (min. 4 články na odborné téma),
 • vypracování disertační práce,
 • obhajoba disertační práce.

Doporučené aktivity:

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • studijní pobyt v Honolulu, Hawaii.

Cena kurzovného PhD studia

Aktuální ceník vám poskytneme obratem na vyžádání na e-mailu vavricka@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • odbornou supervizi školitele,
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • konzultace, telefonickou a e-mailovou komunikaci s tutory,
 • e-learningové zkouškové testy,
 • účast na doporučených webinářích.
 • poplatek za závěrečnou zkoušku.

Absolventi manažerského studia PhD získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive Online PhD. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu PhD? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

© Manažerské vzdělání 2014

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode